Coronavirus *UPDATE*

  • Laatste nieuws

    Pasen 2022, een tijd om stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons bracht en de overwinning op de dood.
    Ook jij bent van harte welkom bij onze samenkomst!

Effect van maatregelen EG Hillegom

 

 

 

Dinsdag 24 maart 2020,

 

UPDATE effect van maatregelen Coronavirus voor Evangelie Gemeente Hillegom.

 

Geliefde gemeenteleden en bezoekers,

 

Gisteravond heeft onze regering afgekondigd dat de maatregelen met betrekking op het verbod op samenkomst, waaronder ook de kerkdiensten vallen, zijn verlengd TOT 1 JUNI. Een beslissing, die misschien wel werd verwacht, maar desondanks toch heel hard is aangekomen. 

Op dit moment is het niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten, MAAR…….. dat betekent niet dat er geen Gemeente is, INTEGENDEEL!  We zien een enorme betrokkenheid. Via de huiskringen is er regelmatig contact met elkaar. Prachtig om te bemerken hoe het Gemeente-zijn gewoon doorgaat. We zien verschillende bijzondere bemoedigingen en filmpjes voorbijkomen via Whats app, er worden brieven verspreid aan onze ouderen en mensen zonder digitale mogelijkheden en vele bemoedigingskaarten worden verstuurd. Prachtig om te bemerken dat iedereen met elkaar meeleeft en voor elkaar bidt. Gods Woord spreekt hierover, zelfs met grote regelmaat. De Bijbel spreekt over het VOORTDUREND BIDDENvoor elkaar en de kracht van het gebed. Samen willen we juist door het gebed voor elkaar op de bres staan. 

 

 ‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor elkaar’.  (Efez. 5:18)

‘..Bid voor elkaar….want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.   (Jakobus 5:16) 

Daarom willen we graag met elkaar gericht bidden en onderstaande 7 gebedspunten opdragen voor Gods troon. 

 

7 GEBEDSPUNTEN

1)     WE BIDDEN DAT DE LEDEN VAN ONZE REGERING IEDERE DAG DE KRACHT EN WIJSHEID MOGEN ONTVANGEN OM ONS LAND DOOR DEZE MOEILIJKE TIJD HEEN TE LEIDEN. 

2)     WE BIDDEN VOOR KRACHT EN BESCHERMING VOOR ONZE ZORGMEDEWERKERS.

3)     WE BIDDEN VOOR ONZE EENZAME OUDEREN EN KWETSBAREN.

4)     WE BIDDEN VOOR AL DIEGENEN DIE HUN BAAN DREIGEN TE VERLIEZEN, DE ONDERNEMERS, DE ZZP’ERS DIE IN ONZEKERHEID VERKEREN.

5)     WE BIDDEN VOOR ONZE ZENDELINGEN, OPDAT DE HEER HEN MAG BIJSTAAN EN BESCHERMEN IN DEZE MOEILIJKE TIJD. 

6)     WE BIDDEN VOOR BESCHERMING EN DAT IEDEREEN BEHOUDEN MAG BLIJVEN.

7)     WE BIDDEN DAT HET DE GEMEENTE DICHTER BIJ ELKAAR ZAL BRENGEN.

Tot slot willen we ook voor persoonlijke noden bidden. Deze kunnen en worden ook al gedeeld op de huiskring. Het is een voorrecht om met elkaar onze noden bij de Heer te kunnen brengen in het volledige besef dat Hij ons hoort. 

 

‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil’. (1 Joh. 5:14)

In Christus verbonden,

De oudstenraad

-- 

Lars van Nieuwkoop


Voorganger Evangelie gemeente Hillegom

www.eghillegom.nl

 

 


 

Dinsdag 17 maart 2020

 

UPDATE Maatregelen m.b.t. het coronavirus voor Evangelie Gemeente Hillegom

 

Geliefde Gemeenteleden en bezoekers,

Gisteren heeft onze Minister President ons land toegesproken met een indringende boodschap: Er komen ongekende tijden aan. 

Nog niet eerder heeft de regering deze boodschap moeten afkondigen in vredestijd. De eerder afgekondigde maatregelen voor Nederland zijn vooralsnog verlengd t/m 6 april. Onze regering heeft uitgesproken dat het echter in de lijn der verwachting ligt dat maatregelen voor langere tijd nodig zullen zijn.

Voor Evangelie Gemeente Hillegom betekent dit dat er voorlopig t/m 6 april geen diensten en geen kringen zullen worden gehouden. De kringleiders zijn gevraagd om via whats app en telefonisch contact, elkaar de komende tijd in verbinding te stellen. Zij kunnen dit echter niet alleen en daarom willen we er bij iedereen op aandringen om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen, om op elkaar te letten, voor elkaar te bidden en waar mogelijk praktische hulp aan elkaar te verlenen. 

Morgen zal er een Dag van Nationaal Gebed zijn. Kerken en andere christelijke organisaties in Nederland, waaronder de ChristenUnie en de Evangelische Omroep, organiseren een Dag van Nationaal Gebed, vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Daarmee willen de organisatoren mensen de kans bieden om "ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen". Ook hebben de initiatiefnemers een speciale website gelanceerd. Daarop start woensdag om 09.00 uur een livestream die tot 19.00 uur duurt. Op drie momenten is er een inleiding te zien door een predikant of voorganger. Vervolgens is er tijd om te bidden en voor het online delen van gebedspunten. "Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is."

De komende tijd zullen we met elkaar blijven zoeken naar nieuwe initiatieven om het Gemeente-zijn vorm te kunnen geven. Voor de eerst komende tijd geldt; Let op jezelf en let op elkaar. In deze tijd van onzekerheid mogen we ons vasthouden aan Hem. De Heer is met ons, wat er ook op ons afkomt. Wij weten ons in Hem geborgen.

 

‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

 Psalm 91:1

 

In Christus verbonden,

 De oudstenraad


-- 

Lars van Nieuwkoop


Voorganger Evangelie gemeente Hillegom

www.eghillegom.nl


Vrijdag 13 maart,

Geliefde gemeenteleden en bezoekers,

Gisterenmiddag heeft het RIVM en de Nederlandse overheid verdere maatregelen afgekondigd met betrekking tot het indammen van het Coronavirus. De maatregelen zijn voorlopig van kracht tot 31 maart en gelden voor de gehele Nederlandse samenleving. De maatregelen hebben effect op het individu en op bijeenkomsten van meer dan 100 personen. 

Onze zondagse samenkomsten worden in de regel bezocht door minder dan 100 mensen en zullen vooralsnog dus gewoon door mogen gaan en zullen ook doorgaan. Wel wordt nadrukkelijk verzocht om de persoonlijke hygiëne goed in acht te nemen en elkaar geen hand te geven. Mensen met verkoudheidsklachten en/of koorts dienen thuis te blijven en contact met anderen te vermijden. Ouderen en kwetsbaren lopen een verhoogd risico en daarom wordt afgeraden bijeenkomsten te bezoeken, ouderen mogen daar echter wel een eigen afweging in maken.

De maatregelen hebben tevens effect op de doorgang van de jaarvergadering van aanstaande maandag. Deze zal niet doorgaan en zal worden opgeschort tot nader order. De jaarvergadering zou plaatsvinden in het lokaal van de zondagschool, maar het RIVM raadt bijeenkomsten met veel personen in kleine ruimtes af. Voor de jaarvergadering geldt tevens dat deze ook op een ander moment in het jaar kan plaatsvinden.

We sluiten niet uit dat er in de loop van de tijd nieuwe maatregelen zullen worden afgekondigd en zullen de berichtgeving vanuit het RIVM en de Nederlandse overheid op de voet blijven volgen om daar met wijsheid naar te blijven handelen. 

Vanuit de berichten die op ons afkomen proeven we steeds meer onzekerheid en toenemende angst in de samenleving. Wij weten ons echter ten alle tijden veilig bij de Heer. De boodschap van het evangelie die we juist in deze tijden uit mogen dragen. 

Gods zegen,

De oudstenraad

-- 

Lars van Nieuwkoop


Voorganger Evangelie gemeente Hillegom

www.eghillegom.nl

Geplaatst op 13-03-2020