Doopdienst vervolg

Waarom zou ik mij onder water laten dopen?
Waarom geloven en praktiseren we in de E.G.H. dat je door onderdompeling moet worden gedoopt? Vier redenen.

1. Omdat JEZUS op die manier werd gedoopt
Wij willen het op de bijbelse manier doen.
"Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,…...” Mattheus 3:16
Hij ging de rivier de Jordaan in. Johannes de Doper doopte Hem in de rivier. Hij stelde een voorbeeld.

2. Elke doop in de BIJBEL was onder water 
"Hij ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem. Toen zij uit het water kwamen. ..." (Het Boek) 

3. Dat is de betekenis van het woord 
"Dopen" betekent letterlijk "ONDER water dompelen." Het Griekse woord voor dopen “Baptizo” houdt in onder water dompelen.

4. Het symboliseert het best een begrafenis en opstanding!
De stichters van de verschillende kerkelijke richtingen zijn het hierover eens.
Maarten Luther (Lutheranen): "Ik zou hen die zich laten dopen helemaal onder dompelen, zoals het woord aangeeft en de betekenis illustreert".

Wie worden er gedoopt?
Iedereen die GELOOFT in Christus. "Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen;.." Handelingen 2:41
" Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus;.." Handelingen 8:13 " Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen." Handelingen 8:12.

Iemand moet gedoopt worden als hij of zij zich heeft bekeerd en gelooft. Om een nieuw leven te beginnen en te geloven moeten mensen oud genoeg zijn om te begrijpen dat ze zondaars zijn en vergeving nodig hebben van Christus. Dat is ook de reden dat wij geen kleine kinderen dopen. Jezus heeft de kleine kinderen gezegend, maar zijn opdracht tot dopen gold voor de gelovigen, wij dopen kinderen met instemming van de ouders vanaf 12 jaar en op 18 jarige leeftijd mag men zelf beslissen, wij dopen mensen op grond van hun getuigenis. Onze traditie om kinderen ‘op te dragen’ is begonnen in navolging van Jezus die de kinderen de handen oplegde en zegende (zie: Mattheus 19:13-15). En in het feit dat Jezus zelf in de Tempel werd voorgesteld aan de HERE.
Er staat slechts één reden in de Bijbel om je te laten dopen. Je moet in Christus geloven. Het is duidelijk dat je de leeftijd moet hebben om te kunnen begrijpen wat het inhoudt. Het doel is om publiekelijk je persoonlijke toewijding aan Christus te belijden. In de E.G.H. is het een vereiste dat elke lid gedoopt moet zijn op de wijze zoals Jezus dat demonstreerde, ook al zijn velen van ons als kind al gedoopt'. Er is geen reden om het uit te stellen. Zodra je hebt besloten Christus aan te nemen, behoor je gedoopt te zijn.

De doop in de heilige Geest
Er is nog een doop en dat is de doop in de Heilige Geest, in de bijbel komt geen Christen voor die niet gedoopt is zowel in water als in de Heilige Geest:
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Handelingen 2 : 38 – 39
1. Het staat als eerste belofte als gevolg van bekering en doop.
2. We hebben de doop in de Heilige Geest nodig om een getuige van Jezus te kunnen zijn.Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Handelingen 1 : 8 Jezus zegt dat we het nodig hebben, dus dan is dat zo!