Gebed

Gebed binnen onze gemeente

'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Matteüs 18:20 

Gebed is de motor van de Gemeente. Zonder gebed kan de Gemeente niet functioneren.

De oudsten bidden voor de gemeente en sporen de gemeenteleden aan om een levende relatie te onderhouden met God. In dit alles de gemeente dienend. De eindverantwoordelijkheid binnen de gemeente berust bij de oudsten. Zij zien toe op de woordverkondiging, doelstellingen en het bereiken daarvan. Geestelijke gezondheid, reinheid in de gemeente zijn zaken die zij bewaken. Ze zien toe op de uitvoering van diakonale taken en evangelieverkondiging.

 

Naast het gebed op de zondagen en in de kringen hebben we op woensdagochtend (9.00-10.00 uur) om de week en woensdagavond (20.00 -21.00 uur) om de week gebedsmomenten.